News & Events | ข่าวสารกิจกรรม
เรียนต่อ LLM ที่ กต.รับรอง 2567 | คอร์สปริญญาโทกฎหมายที่ กต.รับรอง 2024 ที่มหาวิทยาลัย UK

เล่าสู่กันฟัง หลักสูตร LLM กต.รับรองใน Scotland UK (ข้อมูลล่าสุด 2022 - 2023)  จากบทความ ท่านฑิตา พิทักษ์สันติสุข: น้องๆ สามารถเลือกเรียนต่อกฎหมายได้สามแบบ สำหรับการเรียนกฎหมายต่างประเทศ (เช่นอังกฤษ หรือสก็อตแลนด์) เพื่อกลับมาสอบผู้ช่วยฯ คือ รีวิว Edinburgh University

 1. Master of Law (LLM General) 2 ใบโดยต้องเรียนวิชาบังคับที่ก.ต.กำหนด 6 วิชา คือ อาญา 1 วิชา แพ่งและกฎหมายพิเศษรวมกัน 4 วิชา วิธีพิจารณาความอาญา/แพ่ง, กฎหมายพยานหลักฐาน, หรือล้มละลาย (Bankruptcy Law) 1 วิชา Edinburgh University รีวิว
 2. LLM General 1 ใบ และ Specialised LLM 1 ใบ or Specialised LLM ทั้ง 2 ใบ Specialisation หมายถึง วิชา Children and Juvenile, Labour Law, Tax Law, IP Law, Inter Trade Law, Maritime Law, และ Bankruptcy Law University of Edinburgh รีวิว
 3. LLM General 2 ใบ เรียนวิชาบังคับที่ก.ต.กำหนด 2 วิชา ซึ่ง 1 วิชาต้องเป็น กฎหมายอาญา (Criminal Law) หรือ หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือกฎหมายล้มละลายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือ กฎหมายแพ่ง ซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ เรียนวิชาเฉพาะ ทางสาขาใดสาขาหนึ่งอีก อย่างน้อยสี่วิชา รีวิว Edinburgh University
เมื่อไปศึกษาแล้วเราควรจะเรียนต่อกฎหมายวิชาใดบ้างเพื่อให้กลับมามีคุณสมบัติที่จะสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาได้? ข้อนี้เราสามารถเลือกเรียนได้ 2 ทางคือ รีวิว Edinburgh University
 1. ถ้าเราเลือกเรียนต่อในหลักสูตร LLM ซึ่งมีชื่อหลักสูตรว่า LLM General นั้นหมายความว่าเราในการเรียนปริญญา 2 ใบนั้น เราต้องเลือกเรียนวิชาดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน รวม 6 วิชา
  1. วิชากฎหมายอาญา รีวิว Edinburgh
  2. วิชากฎหมายแพ่ง ซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลแพ่งฯ รวม 4 วิชา (เช่นสัญญา, ซื้อขาย, ทรัพย์สิน, ประกันภัย เป็นต้น) หรือ วิชากฎหมายแพ่งซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลแพ่งฯ และกฎหมายพิเศษตามที่ระบุท้ายระเบียบนี้ [2] รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 4 วิชา
  3. กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือกฎหมายล้มละลาย รีวิว Edinburgh University
ดังนั้นในการเรียนต่อปริญญาโทสองใบเราจะถูกบังคับให้ต้องเลือกเรียนวิชาดังกล่าวให้ครบรวม 6 วิชา ถ้าเราเลือกเรียนหลักสูตร LLM สองใบ แต่ว่าเราไม่ต้องการที่จะเรียนวิชาที่ก.ต.บังคับตาม ทางเลือกที่หนึ่งทั้ง 6 วิชา เราก็ต้องเลือกเรียนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ จึงจะมีคุณสมบัติครบ
  1. เลือกเรียน เป็น LLM (Specialisation) เช่น LLM Taxation Law, LLM IP Law เป็นต้น ซึ่งตามที่ ก.ต.กำหนด ไว้ ตามข้อ 7 วรรค 2 (1) ระเบียบฯ [3] กล่าวคือ เราต้องศึกษาตามหลักสูตรการศึกษากฎหมายที่จัดไว้เป็นหลักสูตรเฉพาะด้านในวิชา Children and Juvenile Law, Labour Law, Tax Law, IP Law, Inter Trade Law, Maritime Law, หรือ Bankruptcy Law
  2. เลือกเรียนกลุ่มวิชาเฉพาะด้านกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งได้แก่ Children and Juvenile, Labour, Tax Law, IP Law, Inter Trade Law, Maritime Law, หรือ Bankruptcy Law ไม่น้อยกว่า 4 วิชา และ เรียนวิชาตามทางเลือกที่ 1 ด้วยอีกไม่น้อยกว่า 2 วิชา โดยใน 2 วิชานี้ อย่างน้อย 1 วิชา จะต้องเป็น 1. วิชากฎหมายอาญา หรือ 2.วิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือกฎหมายล้มละลาย หรือ 3. วิชากฎหมายแพ่ง ซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ [4]
การเลือกเรียนต่อในกรณีนี้เท่ากับว่าเราเลือกเรียนเป็น LLM General ทั้งสองใบเลยก็ได้ โดยเลือกเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่ง ให้ครบ อย่างน้อย 4 วิชา แล้วเราก็เรียนวิชาที่ก.ต.บังคับ อีก 2 วิชา แต่จะเรียนต่อวิชากฎหมายพิเศษ [5] ทั้งสองวิชาเลยไม่ได้ เรียนได้แค่ตัวเดียว อีกตัวต้องเรียน 1.วิชากฎหมายอาญา หรือ 2.วิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือกฎหมายล้มละลาย หรือ 3. วิชากฎหมายแพ่ง ซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 
1. รายชื่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตรใน UK ที่ ก.ต. รับรองในฐานะปริญญาทางกฎหมาย (ไม่ใช่ สาขาเฉพาะด้าน) Edinburgh University รีวิว เรียนต่อ Law 
University of Aberdeen
- LLM Criminal Justice
- LLM Criminal Justice and Criminology
- LLM Criminal Justice and Human Rights
- LLM Commercial Law
- LLM General Law
- LLM International Law
- LLM Oil & Gas Law
รีวิว เรียนต่อ Law  Edinburgh
University of Birmingham
 - PhD Law  รีวิว Edinburgh University
รีวิว เรียนต่อ Law 
University of Bristol
- LLB  รีวิว Edinburgh University
- LLM Commercial Law
- LLM International Law
รีวิว เรียนต่อ Law 
University of Cambridge
- LLM  รีวิว Edinburgh University
รีวิว เรียนต่อ Law 
University of Durham
- LLB, - LLM 

 University of Essex รีวิว เรียนต่อ Law 
- LLM Internet Law
รีวิว เรียนต่อ Law Edinburgh 
University of Glasgow
- LLM Corporate and Financial Law
รีวิว เรียนต่อ Law 
King’s College London
- LLM Inter Financial Law, - LLM International Business Law
รีวิว เรียนต่อ Law  Edinburgh
University of Leeds
- LLM International Business Law
- LLM Criminal Law and Criminal Justice
- PhD Law
รีวิว เรียนต่อ LLM Edinburgh
University of Liverpool
 - LLM General
 - LLM International Business Law
รีวิว Law  Edinburgh
LSE
- LLM Banking Law and Financial Regulation
- LLM International Business Law
- LLM Corporate and Commercial Law
Edinburgh รีวิว เรียนต่อ Law 
University of Manchester
- LLM, - LLM Inter Financial Law
รีวิว Edinburgh University เรียนต่อ Law 
University of Nottingham
- LLM, - LLM International Law
รีวิว เรียนต่อ Law 
University of Oxford
- MA Law, - MJur
รีวิว เรียนต่อ Law  
Queen Mary London
- LLM General
- LLM Banking and Finance Law
- LLM Computer and Communications
- LLM Commercial and Corporate Law
- LLM Comparative and International Dispute Resolution,
- LLM Insurance Law
- LLM International Business Law
- LLM Media Law
รีวิว เรียนต่อ Law 
University of Reading
- LLM International Law
รีวิว เรียนต่อ Law 
SOAS 
- LLM General
- LLM International Economic Law
รีวิว Edinburgh Law
University of Strathclyde
- LLM International Economic Law
เรียนต่อ Law 
UCL
- LLM, LLM International Banking and Finance, LLM International Business Law
รีวิว Law  
University of Warwick
- LLB, LLM, LLM International Economic Law
 
2. รายชื่อหลักสูตรใน UK ที่ ก.ต. รับรองในฐานะปริญญาทางกฎหมายเฉพาะด้าน
รีวิว 
Aberdeen
- LLM Intellectual Property Law
- LLM International Commercial Law
- LLM Energy and Environmental Law
- LLM International Human Rights Law
รีวิว Edinburgh
Bournemouth
- LLM IP Law
รีวิว  
Bristol
- LLM Maritime Law
รีวิว Edinburgh
 Brunel
- LLM International Intellectual Property Law
รีวิว Edinburgh
Dundee
- LLM Environmental Law
- LLM International Commercial Law
รีวิว   
Durham
- LLM International Trade and Commercial Law
รีวิว   
East Anglia (UEA)
- LLM International Commercial and Business Law
- LLM International Trade Law รีวิว Edinburgh Master of Laws University of Edinburgh LLM Competition Law and Innovation,  LLM Innovation, Technology and the Law, LLM Intellectual  Property  Law, LLM Global Environment and Climate Law
Essex
- LLM International Commercial Law
- LLM International Commercial and Business Law
- LLM International Trade Law
 รีวิว Edinburgh
Glasgow
- LLM Intellectual Property and Digital Economy
- LLM International Commercial Law
รีวิว
Kent
- LLM International Environmental Law and LLM Inter Environmental Law with Human Rights
- LLM International Commercial Law
- LLM IP Law and LLM IP Law with Inter Commercial Law
รีวิว
King’s College London
- LLM IP Law, International Tax Law, Inter Commercial Law
รีวิว 
Leeds
- LLM International Trade Law
- LLM IP Law
- LLM International Insolvency Law
รีวิว Edinburgh Law
Leicester
- LLM International Commercial Law
รีวิว
LSE
- LLM IP Law and Taxation Law
รีวิว Edinburgh 
Manchester
- LLM IP Law, Tax Law, International Trade, and International Business and Commercial Law
รีวิว Law Edinburgh
Newcastle
- LLM Environmental Regulation and Sustainable Development
รีวิว
Nottingham
- LLM International Commercial Law
- LLM International Law
รีวิว
Queen Mary London
- LLM Environmental Law
- LLM Intellectual Property Law
- LLM Taxation Law
รีวิว Law Edinburgh
Strathclyde
- LLM International Commercial Law
รีวิว
Southampton
- LLM Maritime Law
รีวิว
UCL
- LLM IP Law, International Commercial Law, and Maritime Law
รีวิว LLM Edinburgh 
อ่านต่อ ... รีวิวหลักสูตร LLM กต.รับรอง @ Aberdeen, Dundee, Edinburgh, Glasgow และ Strathclyde
 
Feedback จากพี่ๆ ศิษย์เก่าบางส่วน ...

ABERDEEN
 

“เป็นวิชาที่ special ก็จริง และยังมีวิชาเลือกเยอะ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากจะเรียนต่อป.โทด้านกฎหมาย หรือคนที่จะต่อใบสอง ก่อนไปสอบสนามจิ๋ว …”  พี่ Nat, LLM International Commercial Law, University of Aberdeen
 

“คอร์สของที่นี่จะเน้นทั้ง 2 แบบ ทั้ง seminar และการให้เวลานักศึกษาทำ paper ซึ่งดีมาก ๆ เพราะเราสามารถแบ่งเวลาทำได้ โดยไม่กระทบการเรียน ในแต่ละคลาส นักเรียนจะไม่เยอะมาก ประมาณ 10-15 คน ทำให้อาจารย์เอาใจใส่ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งในแต่ละวิชา อาจารย์จะพยายามอยากให้ตอบ ยิ่งโดยเฉพาะเด็กเอเชีย เค้าอยากฝึกให้เรากล้าตอบ กล้าคิดมาก ๆ ไม่มีถูกผิด อาจารย์ตั้งใจยินดีรับฟัง ซึ่งเป็นแบบนี้ทุก ๆ วิชาเลยค่ะ นอกจากนั้น ที่มหาลัยจะจัดคลาสเสริมเป็น workshop ให้นักเรียนสามารถเข้าไปนั่งเรียนได้ เช่น คลาสสอน writing essay, plan for essay, รวมถึงสอนภาษาที่จำเป็นสำหรับการเขียนและการเรียน และไม่ใช่แค่การเรียนอย่างเดียว กิจกรรมในด้านอื่น ๆ เยอะมาก เช่น เบลล์ เป็นสมาชิกชมรมเบเกอรี่ของมหาลัย ก็จะมีนัด workshop ทำขนมด้วยกันอยู่บ่อย ๆ หรือใครสนใจกีฬา ดนตรี ก็จะมีชมรมในทุก ๆ ความสนใจของเราเลยค่ะ …” พี่ Bell, Dream, Pang, Off, Jam, Pay, LLM Inter Comm, LLM Oil & Gas, LLM Criminal Justice, University of Aberdeen  
 

 
หมัดต่อหมัด LLM Aberdeen vs. LSE โดย พี่เซฟ
 

“McDucation ให้คำปรึกษาแก่ผมในเรื่องการเรียนต่อได้ดีมากครับ ค่อยประสานงานให้ผมเกือบทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยื่นเอกสารต่าง ๆ, สมัครเรียน, วีซ่า, หอพัก และข้อมูลตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น ผมจึงประทับใจ McDucation มากครับ  และต้องขอบคุณมากๆ ครับที่ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ด้วยดีมาตลอดครับ … " P’ Nay, LLM IP Law, University of Aberdeen


“McDucation staff always give us the warm welcome and professional advice. If I have any problem, they always help me with their kindness. I definitely recommend McDucation to my friends if they want to study in Scotland … ” P’ Boom, LLM, University of Aberdeen

" I recommend students to apply via McDucation. It's pretty good in term of environment. University is international with students all over the world. It is far better than I expected … " พี่ Blue, LLM International Commercial Law, University of Aberdeen
 

"ขอบคุณค่ะพี่ริน และขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ McDucation ที่แนะนำและอยู่เคียงข้างหยุยเสมอมา … " พี่หยุย, LLM International Commercial Law, University of Aberdeen


"Truthfully, I recommend any students who wish to further their studies in Scotland to contact McDucation at the first chance … ” พี่ไผ่, LLM Inter Law and IR, University of Aberdeen


"เพื่อนๆ แนะนำให้มาติดต่อที่แมคดูเคชั่นเลย เดี๋ยวพี่ๆ ช่วยจัดการให้เอง ... ทั้งเรื่องการเรียนต่อ คณะ สาขา และหลักสูตร "  พี่แบงค์, LLM Inter Commercial Law, Aberdeen


"LLM Corporate Finance and Law สาขาที่นักกฎหมายเรียนก็ได้ นักบัญชีเรียนก็ดี พี่แนทอดีตนักเรียนทุน Chevening ปัจจุบันเป็นนิติกรอาวุโสอยู่ที่แบงค์ชาติจะมาแชร์ประสบการณ์การเรียนต่อที่ University of Aberdeen ให้ฟังค่ะ ... "  พี่แนท, LLM Corporate Finance & Law, Aberdeen"ใครว่าเรียนกฏหมายที่ไหนก็เหมือนกัน! พี่แมคกับพี่บิ้วขอยืนยันว่า...ไม่จริง! วันนี้พี่ Max ที่เรียนต่อ LLM Environmental Law ที่ Dundee และพี่ Built ณ LLM Environmental Law จาก Aberdeen จากมาเคลียร์ทุกข้อสงสัยที่คนเรียนกฎหมายต้องรู้ แชร์ประสบการณ์การเรียนกฎหมาย ความแตกต่างของกฎหมายใน 2 มหาวิทยาลัยชื่อดังจากสก็อตแลนด์ ... " พี่บิ๊ว, LLM Energy and Environmental Law, Aberdeen และ พี่แม๊กซ์, LLM Environmental Law, Dundee


"เรียนเกี่ยวกับกฎหมาย Oil and Gas ค่ะ วิชาที่ลงเรียนไปก็มีวิชา State Control of Hydrocarbons จะเกี่ยวกับการที่ government เข้ามามีผลเกี่ยวกับธุรกิจปิโตรเลียม อีกวิชาที่ชอบคือ Energy, Innovation and Laws เรียนเกี่ยวกับกฎหมาย IP (Intellectual Property) ทางธุรกิจกับทางกฎหมายว่ามันขัดกันยังไงค่ะ ... คลาสเรียนไม่ใหญ่นะคะ ประมาณ 10 คน จริงๆ มันเป็น sec ใหญ่ แต่แบ่งเป็นคลาสเล็กๆ 10 คน มีเพื่อนหลากหลายประเทศ คนเอเชียน้อยมาก ปีนี้มีคนไทยแค่ 2 คนค่ะ ... "  พี่แป้ง, LLM Oil & Gas Law, Aberdeen


"แต่ละเทอมจะมีสาขาวิชาให้เลือกลงเยอะมาก และเราก็เลือกลงตามที่เราสนใจ สำหรับผมเอง ผมเลือกลง International Arbitration เป็นอนุญาโตระหว่างประเทศ และอีกวิชาคือ WTO (World Trade Organization) เป็นองค์กรที่ดูแลเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศทั่วโลก เป็นวิชาที่ได้รับความนิยมมากนะครับ และคลาสของที่นี่จะแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เช่น วิชาที่มีคนเรียนเยอะ อาจารย์จะแบ่งคลาสให้เหลือ 10 คน เพื่อจะได้ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ... "  พี่อ๊อฟ, LLM International Commercial Law, University of Aberdeen 


"ความประทับใจเลยคือเมืองที่ไปอยู่ครับ คือเป็นเมืองที่ไม่วุ่นวายครับ ประชากรไม่เยอะ รถก็ไม่เยอะ คือเรียกว่าอยู่ได้สบาย ๆ ครับ ไม่วุ่นวายมาก ผู้คนก็กันเอง แล้วก็สิ่งแวดล้อมตอนนั้นผมรู้สึกค่อนข้างชอบเลยครับ อย่างที่สอง ความประทับใจก็คืออาจารย์ อาจารย์เขาจะให้ความช่วยเหลือเราเป็นอย่างดีครับ คือถ้ามีคำถามอะไรก็ไปหาได้เลย เขาก็ช่วยเหลือดีมากครับ ... "  พี่วิว, LLM IP Law, Aberdeen


"สิ่งที่ผมประทับใจที่สุดของการมาเรียนต่อที่ University of Aberdeen คือมิตรภาพและการช่วยเหลือกันของพี่ๆน้องๆเพื่อนๆคนไทยในต่างแดนแห่งนี้ครับ ทั้งความสวยงามของมหาวิทยาลัยและบรรยากาศอันเงียบสงบของเมืองและสถาปัตยกรรมแบบยุโรปครับ ... ขอบคุณพี่ McDucation ที่ช่วยติดต่อและให้คำปรึกษาในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่เริ่มสมัครจนกระทั่งเรียนจบครับ ... "  พี่ตูน, LLM Criminal and Human Rights, University of Aberdeen


"นั่งบัสไปในเมืองไม่เกิน 10 นาทีก็มีอาหารไทย จีน ครบ ... ไม่เหงาเลยนะครับ มีกลุ่มเพื่อนที่พร้อมจะเปิดรับ ... "  พี่เน, LLM Intellectual Property Law, University of Aberdeen

DUNDEE


"น้องๆ คนไหนสนใจไปเรียนต่อที่สก็อตแลนด์ก็อย่าลืมให้พี่ ๆ McDucation ช่วยให้การไปเรียนต่อของเราเป็นเรื่องง่าย ๆ เก็บกระเป๋ารอสบายๆ แบบน้องซีต้าร์กันนะ ... "  น้องซีตาร์, LLM International Commercial Law, University of Dundee


"พี่ๆ ที่ McDucation ดูแลดีมากๆ ช่วยเหลือการสมัครในทุก ๆ ขั้นตอน จำได้ว่าตอนก่อนมาติดปัญหาก่อนขอวีซ่า พี่บุ๋มช่วยประสานงานกับมหาวิทยาลัยให้ตลอด อยู่คุยจนดึก ก็ต้องขอบคุณมาก ๆ และ McDucation ก็ยังเสนอชื่อจนเราได้ทุนลดถึง 8,000 ปอนด์อซึ่งเยอะมาก ๆ. คือถ้าไปสมัครกับที่อื่นไม่น่าจะได้ขนาดนี้ ก็ต้องขอบคุณพี่ ๆ McDucation มาที่นี่ด้วยค่า ... "  พี่เมย์ พี่เชาวน์, LLM, University of Dundee


"International สมชื่อเลยค่ะ มีเพื่อนอยู่ทุกทวีป คนไทยคนอินเดียคนจีนสาขาเราจะน้อยค่ะ ส่วนเพื่อนนานาชาติโซน EU ก็มีเยอะค่ะ เป็นฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ในคลาสไม่ได้ใหญ่มาก เขาจะ free ในเรื่องการ participate ของทุก ๆ คน อาจารย์ก็ค่อนข้างดี เพราะเขาเป็นคนเป็นนานาชาติเหมือนกัน ... University of Dundee ถือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ กต. รับรอง ในสาขา International Commercial Law และ Environmental Law นะคะ เพราะฉะนั้นถ้า University of Dundee หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆในสก็อตแลนด์เช่น Edinburgh, Glasgow, Aberdeen เป็นหนึ่งในตัวเลือก อย่าลืมเรื่องทุน 8,000 ปอนด์ อยากให้รีบติดต่อพี่ ๆ McDucation ไปด้วยนะคะ ... "  พี่ป๋อมแป๋ม พี่เมย์ พี่จินนี่, LLM, University of Dundee


"แมคดูเคชั่นใส่ใจ ไม่มีทิ้งกลางทาง ... "  น้องต้นสน, LLM Environmental Law, University of Dundee


"คน Dundee เป็นคนที่น่ารักนะคะ เต็มใจที่จะช่วยเหลือเราตลอด ... "  พี่ๆ นักเรียนไทย LLM, University of Dundee


"วิชาที่ชอบมากที่ Dundee คือ International Property Law วิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา มันมีเนื้อหาคล้าย ๆ กับของไทย ก็คือนำความรู้ที่เราเรียนจากไทยไปปรับประยุกต์ใช้กับที่เราเรียนที่นี่ได้เกือบทั้งหมด แต่สิ่งที่เพิ่มมาคือจำนวน case law ของที่นี่ที่แตกต่างจากของไทยอะค่ะ เราก็จะได้พวกความคิดของ EU มาด้วย กับ Principle E-commerce Law ที่ชอบเพราะว่าตอนนี้การค้าของเรามันไม่ได้เป็นแบบ face to face เนาะ มันมีแบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมา การค้าขายแบบออนไลน์ต่าง ๆ ก็รู้สึกว่ามันทันสมัยดี แถมวิชานี้เรายังไม่เคยเรียนที่ไทยมาก่อน ก็คือสามารถนำความรู้ที่เรียนมาใช้ต่อยอดที่ประเทศไทยได้ เนื่องจากการค้าสมัยนี้มันมีแบบออนไลน์มากขึ้น ผลพวงตามมาก็จะมีปัญหาตามมาด้วย กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจจะไม่ครอบคลุมในธุรกิจ E-commerce ส่วนใบสองที่ Strathclyde คือวิชา Childhood and Crime เป็นวิชาเกี่ยวกับเด็กและการก่ออาชญากรรม มันน่าสนใจตรงที่เขามีให้ไปดูสถานที่จริง สถานที่เฉพาะที่เขาใช้สอบสวนเด็กที่กระทำความผิด และก็สอบสวนเด็กที่เป็นพยานอย่างงี้ด้วยอ่าค่ะ นอกจากนั้นก็เรียนเป็นแนวปรัชญาว่าทำไมเด็กถึงทำความผิด การเลี้ยงดูและพฤติกรรมตอนเด็กเป็นยังไงประมาณนี้ แล้วก็มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เขาปฎิบัติงานจริง ๆ ประมาณ 3-4 คนมาอบรมให้เราฟังด้วย และ E-commerce อันนี้ก็แอบคล้าย ๆ ที่ Dundee เหมือนกันแต่ที่ Strathclyde เขาจะลงรายละเอียดมากกว่า ... "  พี่ก้อย, LLM International Commercial Law, Dundee และ LLM General Law, Strathclyde

EDINBURGH


"แมคดูเคชั่น มีศิษย์เก่า LLM Edinburgh มากที่สุดในโลก ... "  รีวิว Law Edinburgh และรายชื่อพี่ๆ นักเรียนเก่า LLM Edinburgh จาก McDucation 


"เอดินเบอระอยู่สก๊อตแลนด์ค่ะแน่นอนว่าหนาว แต่ไม่ใช่แค่อุณหภูมินะ เพราะลมแรงมากกก 5555 เป็นเมืองที่สวยดีค่ะโดยเฉพาะวันที่อากาศดีๆ (ซึ่งมีไม่มาก) สถาปัตยกรรมต่างๆที่นี่ก็ดี  อย่างไรก็ตามตอนฤดูหนาวก็มืดและอึมครึมสุดๆเหมือนกัน บางทีหมอกลงด้วยให้อารมณ์เหมือนอยู่ในหนังสืบสวนสอบสวนไปอีก ถ้าถ้าชอบอารมณ์แบบเมืองมากๆ Edinburgh น่าจะยังไม่ใช่คำตอบสุด เพราะถึงมีห้างร้านต่างๆและเป็นเมืองหลวงแต่ก็ยังห่างชั้นกับลอนดอนค่ะ พวกคอนเสิร์ตต่างๆไม่ค่อยมาลงเอดินเบอระด้วย ส่วนใหญ่จะไปจัดที่ Glasgow ค่ะ ... พี่ๆ McDucation ให้คำแนะนำดีมากกกกกๆๆๆ ใจดีมากด้วย ไม่ว่าเราจะสงสัยอะไร ถามบ่อยแค่ไหนพี่ๆก็ยังดูแลเราดีเหมือนเดิมค่ะ สนใจเรียนต่อ Scotland ทุกมหาลัย ติดต่อ Mcducation โลดดค่า ... "  LLM Global Environment and Climate Change Law, University of Edinburgh


"เอดินเบอระมีที่เที่ยวทางธรรมชาติมาก แต่ค่อนข้างไม่มีอะไร ร้านอาหาร shopping zone ในลอนดอนมีอะไรให้เลือกเยอะกว่า เมืองเงียบพอสมควรเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบเข้าสังคมเท่าไหร่ หน้าหนาวหนาวสุดๆ มหาวิทยาลัยเป็นยังไงบ้าง เรียนหนักมากกกกกกก ร้องไห้ :'(  ใครจะเลือกหอจากแผนที่ ให้เลือกดีๆเพราะที่ Edinburgh มันมีหลายชั้น เลือกผิดที่อาจขึ้นเขาจนเหนื่อย ถ้าจะเดินไปเรียนที ก็ต้องขึ้นเขาจนเหนื่อย เพราะอยู่ชั้นล่าง ราคาแพงกว่าที่อื่น อีกหอนอกที่อยู่ location ดีห้องจะเล็กพอสมควร ส่วนหอพักของมหาวิทยาลัยบางที่ไกลมากกว่าพวก lady nicolson หรือ richmond หน่อย ที่แน่ๆคือค่าซักผ้าถูกกว่า unite ... ทั้งคลาสมีแต่คนจีน จีนเยอะมากๆ สอบยากมั้ย ยากมากๆๆๆๆ essay 2,000 คำ presentation15นาที มี EPTB อีก ถามว่าเครียดมั้ย เครียดสุดๆ มีคนตกประมาณ 50 คน จากประมาณ 150 คนมีคนไทยตกด้วย เรื่องค่าใช้จ่ายก็อีกเรื่องหนึ่งแพงอยู่แล้ว พี่ๆช่วยเหลือเรื่องการสมัคร หอพัก และวีซ่า ได้ดีมาก อยากให้พี่ๆ แนะนำเรื่องการสอบของแต่ละที่เพื่อสอบท่านอัยการ ผู้พิพากษา ให้มากๆ ว่าที่ Edinburgh เหมาะกับการเรียนเพื่อไปสอบไหม อาจจะช่วยน้องๆ ได้มากขึ้น ... "  รีวิวเรียนต่อ LLM International Commercial Law, University of Edinburgh


"I would like to thank you P' P' at McDucation again for the great assistance throughout the process. Particularly, I was well informed about the pre-sessional course, choosing accommodation and deciding on payment methods and financial stuffs. I was also received tremendous help with preparing for VISA application, thing I feel I would never be able to do it myself. I would definitely recommend others to contact McDucation. Generally, McDucation has been a great help and I can't be anymore grateful ... "  พี่นัท, LLM Global Environment and Climate Change Law, Edinburgh รีวิว


McDucation ทำให้มั่นใจในการสมัครมากขึ้น  พี่ๆทำงานรวดเร็ว และ มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ สะดวกมากๆ เพราะพี่ๆให้คำแนะนำเป็นอย่างดี โดยเฉพาะเอกสารวีซ่าที่ค่อนช้างยุ่งยากก็ได้พี่ๆช่วย ... ”  พี่แพท, LLM Intellectual Property Law (IP Law), University of Edinburgh


"บริการดีมากครับ รวดเร็ว และที่สำคัญที่สุด –มีประสิทธิภาพ ต้องสเปเชี่ยวแต้งส์กับ พี่ๆ McDucation เลยครับ เพราะคอยเป็นธุระให้ผมตลอดจริงๆ เป็นอย่างที่คิดครับ คนสก๊อตมีความทะนงในชาติ(สก๊อต)มากอย่างที่คาดไว้ ประกอบด้วยจะมีการ referendum แยกชาติในปีหน้านี้ เลยเป็นช่วงเวลาที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง ... ”  พี่ Nutt, LLM Competition Law and Innovation, Edinburgh


"McDucation is the best ... "  พี่แดน, General LLM, University of Edinburgh


"มาถึงแล้ว Scotland เป็นเมืองที่น่าอยู่ มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ... "  พี่ Poon, LLM Commercial Law, Edinburgh


"ความประทับใจที่มีต่อพี่ McDucation คือพี่ๆจัดการเอกสารเร็วมากค่ะ คอยช่วยดีลกับมหาลัยทางนี้ให้ตลอด แถมคอยช่วยเช็คเอกสารวีซ่าตอนยื่นขอรอบแรกให้ด้วย เวลามีจัดงานเกี่ยวกับเรียนต่อก็ส่งเมล์แจ้งข่าวไวมากทุกครั้ง พี่ๆก็เป็นศิษย์เก่า Edinburgh ด้วย ขอบคุณมากนะคะ ... "  พี่พี, LLM IP Law, Edinburgh 


"Mcducation ช่วยในการเตรียมเอกสารและติดต่อได้ดีมากเลยคะ เพราะช่วงที่ยื่นเอามหาลัยที่นี่ ยังวุ่นอยู่กับการเตรียมส่งงานมหาลัยปีที่แล้ว เลยไม่มีเวลามากในการเตรียม ต้องคอยถามพี่ๆ พี่ๆก็ให้กำลังใจและช่วยเหลือเป็นอย่างดี พี่ๆก็เป็นศิษย์เก่า Edinburgh เองด้วยค่ะ ... "  พี่ใบเตย, LLM Innovation, Technology, and the Law, Edinburgh


"McDucation has been impressive in helping me to study in Scotland. McDucation has been active. This includes arranging many activities so far for alumni & current students to get to know new people. I am impressed in their work and would recommend students interested in studying in the United Kingdom, especially in Scottish Universities to contact McDucation ... "  พี่ Mink, LLM International Law, Edinburgh


"พี่ๆที่แมคดีมากๆเลยค่ะ ดูแลเอาใจใส่ติดตามให้ตลอด สงสัยเรื่องอะไร หรือถามบางเรื่องซ้ำๆ หรือขอให้ช่วยติดตาม หรือเร่งเรื่องอะไรให้ พี่ๆก็ช่วยอย่างทันทีรวดเร็วทันใจ ไม่เคยบ่นหรืออิดออด ประทับใจมากๆค่ะ ส่วน Edinburgh เป็นดังคำร่ำลือว่าเรียนยาก ... "  พี่เหมียว, LLM Innovation Technology and the Law, Edinburgh


พี่เอิร์ธ, LLM Commercial Law, Edinburgh 


"I feel thankful to McDucation for helping me from the first step of applying the master degree. All the supports and advices from McDucation have made my application journey fast and easy. I am really appreciated and would definitely recommend McDucation to other students who wish to study in Scotland ... "  พี่ Kate, LLM International Economic Law, University of Edinburgh 

มีต่อ ... อ่านต่อคลิกที่นี่  

น้องๆ ที่สนใจเรียนต่อกฏหมาย ทักไลน์เลย Line ID: mcducation_hss หรือลงทะเบียนสอบถามข้อมูลด้านล่างได้เลยค่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

CAPTCHA security code
*แมคดูเคชั่น สถาบันส่งเสริมการศึกษาต่อสก็อตแลนด์
ก่อตั้งขึ้นโดยศิษย์เก่าสก็อตแลนด์ และเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยสก็อตแลนด์ทุกแห่ง ที่เดียวในประเทศไทย แมคดูเคชั่นมีทีมที่ปรึกษาที่เป็นศิษย์เก่าและอดีตเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยต่างๆในสก็อตแลนด์ ได้รับความสนับสนุนทางการเงินโดยตรงจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ นักเรียนสามารถขอรับคำแนะนำจาก McDucation โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในทุกขั้นตอน